แนะนำรายวิชา ศท0302

ประมวลการสอนรายวิชา

(Course  Syllabus)

1. ชื่อ-รหัสรายวิชา       ศท 0302  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้      หน่วยกิต   3(2-2-5)    .

                               (         Information Technology for learning        )

2. ชื่อผู้สอน           นางสาวสุพัตรา   โพธิ์สวัสดิ์                เบอร์โทรศัพท์        089-5121514         .

3. ภาคเรียนที่            3             ปีการศึกษา            2554.             .

4. จำนวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์             4           ชั่วโมง/สัปดาห์

5.วัตถุประสงค์ของรายวิชา

1.   มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.   มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ในการทำงาน

3.  มีทักษะการสืบค้นและสื่อสารสารสนเทศในระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.   มีความสนใจ ใฝ่รู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการทำงาน

6. คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในการทำงาน  การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  การประมวลผลข้อมูล  การจัดการและการใช้งานข้อมูล  การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสืบค้นข้อมูล  การแสวงหาความรู้และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูล

Advertisements
ใส่ความเห็น

ถาม - ตอบ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s