บทที่ 5 การสื่อสารข้อมูล

การสื่อสารข้อมูล

ธรรมชาติของมนุษย์ต้องการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ทำให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ทำงานสร้างสรรค์สังคมเพื่อให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการดำเนินชีวิตร่วมกันทั้งในด้านครอบครัว ด้านการทำงานตลอดจนสังคมและการเมือง ทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้ เมื่อมนุษย์มีความจำเป็นที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน จึงมีการพัฒนาการหลายด้านที่ตอบสนองเพื่อให้ใช้งานได้ตามความต้องการ

                 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) คือ การโอนถ่าย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างต้นทางและปลายทางโดยผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องอาศัยอุปกรณ์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการโอนถ่ายหรือเคลื่อนย้ายข้อมูลรวมทั้งยังต้องอาศัยสื่อกลางในการนำข้อมูลจากต้นทางไปให้ยังปลายทาง ซึ่งสื่อกลางอาจจะเป็นประเภทใช้สายหรือไม่ใช้สายก็ได้ ส่วนข้อมูลที่ส่งนั้นอาจเป็นตัวอักษร ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของมัลติมีเดียก็ได้

ส่วนประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล

โดยทั่วไป การสื่อสารข้อมูลมีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้

1. อุปกรณ์การส่งข้อมูล (Sending Device) คืออุปกรณ์ต้นทาง ทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปยัง   จุดหมายที่ต้องการ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์

2. อุปกรณ์การรับข้อมูล (Receiving Device) เป็นอุปกรณ์ปลายทาง เช่น เครื่องรับโทรศัพท์ เครื่องรับวิทยุหรืออุปกรณ์ต้นทางที่สามารถเป็นเครื่องรับได้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์

3. ข้อมูล (Data) คือข้อมูลที่ผู้ส่งข้อมูลต้องการส่งไปยังผู้รับข้อมูล ข้อมูลอาจอยู่ในรูปของข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ต่าง ๆ

4. สื่อนำข้อมูล (Media) คือตัวกลางในการขนย้ายข้อมูลจากผู้ส่งข้อมูลไปยังผู้รับข้อมูล เช่นสายเคเบิล สายใยแก้วนำแสง อากาศ ฯลฯ

เอกสารเพิ่มเติม  >> บทที่ 5

Advertisements
3 ความเห็น

3 thoughts on “บทที่ 5 การสื่อสารข้อมูล

ถาม - ตอบ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s