ข้อมูลนักศึกษา

กลุ่มที่ 1  สาขาการจัดการทั่วไป  ชั้นปีที่ 2       จำนวน  12  คน

                            สถานที่เรียน : โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”

   =============================================

ที่            รหัสนักศึกษา                              ชื่อ นามสกุล

   =============================================

1       5314010054059             นางสาวกาญจนา   เขียวเขิน
2       5314010054061             นายเกษฎาธร   ใจยา
3       5314010054065             นายทิวากร   วิหค
4       5314010054066             นางสาวปรียาลักษณ์   เพ็งจันทร์
5       5314010054067             นายปัจจัย   ศรีมีชัย
6       5314010054068             นางสาวพรประภา   จวนสาง
7       5314010054073             นางวนิดา   วุ้นประเสริฐ
8       5314010054076             นางสาววิภานันท์   ไรวา
9       5314010054077             นางสาวศากมล   สังวาลย์
10     5314010054080             นางสาวอรษา   สมบูรณ์
11      5314010054145             นางสาวศรินทิพย์   วุ้นประเสริฐ
12      5314010054….               นางสาวพรสุดา ปานรักษา

   =============================================

กลุ่มที่ 2   สาขาการจัดการทั่วไป  ชั้นปีที่ 2       จำนวน 22  คน

                             สถานที่เรียน : บริษัทนันยางการทออุตสาหกรรม

      =============================================

ที่            รหัสนักศึกษา                              ชื่อ นามสกุล

      =============================================

1       5314010054120                นางสาวเกษร   พานศรี
2       5314010054121                นายจาตุรันต์   โสรินทร์
3       5314010054122                นางสาวฉัตรดาว   วิชชัยภูมิ
4       5314010054124                นางดวงสมร   บาริศรี
5       5314010054125                นายธวัชชัย   สุวรรณสิงห์
6       5314010054126                นายธีรุตม์   ธรรมจันทร์
7       5314010054127               นางสาวนิตยา   บิดาโชติ
8       5314010054129                นางสาวพาขวัญ   ใต้ชมภู
9       5314010054130                นางสาวเพ็ญพรรณ   ไถ้จิตต์
10     5314010054131                นางสาวเพ็ญพิชชา   ศรีวิชา
11     5314010054132                นางยุพิน   ขวางนกขุ้ม
12     5314010054133                นายรักไทย   ทองจันทร์
13     5314010054134                นางสาวเรณู   บุญไกร
14     5314010054135                นางเลียม   นากลางดอน
15     5314010054136                นายวรจักษ์   ทัพโยธา
16     5314010054138                นายวุฒิพงษ์   เหล่าภักดี
17     5314010054139                นางสาวสุวัฒนา   ศรีสองเมือง
18     5314010054140                นางหนูกุล   ภู่ระหงษ์
19     5314010054141                นางสาวอนุสรา   ชัยบุญเรือง
20     5314010054142                นายอำนาจ   แจ่มกล่ำ
21     5314010054143                นายอำนาจ   บัวสุวรรณ
22     5314010054144                นายอุทัย   มาศยะ

   =============================================

Advertisements
2 ความเห็น

2 thoughts on “ข้อมูลนักศึกษา

ถาม - ตอบ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s